Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:

Zasady finansowania Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu

Koszty funkcjonowania Komend Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa – art. 19a. ust.2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z 2002 r. – tekst jednolity z późn. zm.).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu jest jednostką budżetową finansowaną przez Urząd Miasta Tarnobrzeg w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat – Dział 754, Rozdział 75411 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z 2004 r.).

W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć:

 1) gmina, powiat lub samorząd województwa,

 2) organizatorzy imprez masowych.

– art. 19b. Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowym źródłem środków finansowych dla Komendy mogą być dochody własne z:

1) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,

2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie

- gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym – art. 18a. Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. – tekst jednolity z późn. zm.).

Komenda jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych.