Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:


Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Jacek Widuch
 
·  nadzór nad merytorycznym i formalnym działaniem Wydziału
·  dysponowanie siłami i środkami KSRG na obszarze miasta i powiatu
· 
planowanie sił i środków, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej jednostek wchodzących w skład KSRG

·  współdziałanie z ogniwami związku ZOSP RP, komendantami gminnymi ochrony ppoż., stowarzyszeniami i innymi organami i instytucjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i powiatu
· 
analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru chronionego

·  nadzorowanie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo Gaśniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i powiatu
·  nadzór nad organizacją i prowadzonym szkoleniem i doskonaleniem zawodowym stażaków PSP oraz członków OSP

·  pełnienie funkcji rzecznika prasowego Komendanta Miejaskiego PSP w Tarnobrzegu

Z-ca Naczelnika Wydziału
mł. bryg. mgr inż. Szymon Rawski

· 
rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych i ekologicznych na obszarze chronionym
·  prowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych
·  udział w odbiorach obiektów budowlanych przekazywanych od użytku
·  analizowanie i ocena stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu w zakresie zadań realizowanych przez PSP
·  uzgadnianie planów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń
·  uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych z KM PSP
·  załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego dot. nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych
·  realizacja zadań z zakresu spraw obronnych oraz ochrony tajemnicy państwowej


St. Inspektor
asp. Przemysław Myszka


· nadzór nad funkcjonowaniem SKKM 
·  prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie stosownych zaświadczeń
·  prowadzenie ewidencji jednostech włączonych do KSRG
·  koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG w tym prowadzenie kontroli i inspekcji
·  organizacja, planowanie i prowadzenie szkoleń członków OSP
·  organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych OSP
·  prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych