Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

        Praca w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.
        Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu zgodnie z Decyzją Nr 453/11 z dnia 8.11.2011 r. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu – w każdy wtorek, w godz. 13.30 – 16.00.

            W pozostałych dniach tygodnia w godz. 7.30 do 15.30, interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Sekcja Organizacyjno-Kadrowa, która sporządza protokół ustnego zgłoszenia skargi lub wniosku.

            Po godzinach pracy w systemie codziennym, przyjęć skarg i wniosków od interesantów dokonuje Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu.

        Korespondencja wpływająca do Komendy Miejskiej rejestrowana jest przez Sekretariat KM w dzienniku korespondencyjnym, a po zadekretowaniu przez Komendanta przekazywana jest do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne.
        Sprawy przydzielane są do załatwienia przez Wydziały bądź stanowiska pracy zgodnie z zakresem działania określonym w regulaminie organizacyjnym Komendy Miejskiej.
        Jeżeli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania różnych Wydziałów lub stanowisk pracy przekazywana jest tym Wydziałom lub stanowiskom po umieszczeniu stosownej dyspozycji, co do sposobu realizacji. Za ostateczne załatwienie sprawy odpowiedzialny jest Wydział lub stanowisko pracy, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.
        Pisma przeznaczone do wysłania po zaparafowaniu przez kierownika komórki organizacyjnej podpisuje Komendant Miejski, a w razie jego nieobecności upoważniona osoba.
        Wysyłanie korespondencji następuje po odnotowaniu w dzienniku korespondencyjnym oraz umieszczeniu na kopii pisma stosownej adnotacji.