Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:

Komenda Miejska PSP prowadzi zakładowe archiwum na podstawie Zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi, dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.
Do zakresu działania archiwum należy:
  1) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
  2) opracowywanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
  3) udostępnienie akt upoważnionym osobom i komórkom (jednostkom) organizacyjnym,
  4) udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie kserokopii dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacj,
  5) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  6) zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt.,
  7) prowadzenie innych prac wynikających z zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.


Podstawową dokumentacją ewidencjonującą zasoby archiwalne stanowią:
  1) spisy zdawczo – odbiorcze,
  2) inwentarz kartkowy,
  3) rejestry (wykazy) spisów zdawczo – odbiorczych,
  4) karty udostępnienia akt,
  5) ewidencja akt wybrakowanych – spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania akt.

Zasoby archiwalne Komendy Miejskiej PSP obejmują:
  ·  akta osobowe z okresu zatrudnienia 1946 – 2004 z jednostek:
     - Komendy Wojewódzkiej SP i PSP w Tarnobrzeg,
     - Komendy Rejonowej SP i PSP Tarnobrzeg,
     - Komendy Miejskiej PSP Tarnobrzeg,
  ·  materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną wytworzoną w latach 1962 – 2004 przez KW PSP Tarnobrzeg, KR PSP Tarnobrzeg oraz KM PSP Tarnobrzeg w zakresie spraw:
     - organizacyjnych,
     - kadrowych,
     - kontrolno – rozpoznawczych,
     - operacyjno – szkoleniowych,
     - kwatermistrzowsko – technicznych,
     - finansowych,
     - bhp.

     Akta znajdujące się w archiwum Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu zgodnie z obowiązującymi przepisami w resorcie spraw wewnętrznych mogą być udostępniane do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicznych i innych.
     Dla celów służbowych akta udostępnia się na miejscu lub wypożycza poza pomieszczenie archiwum na podstawie karty udostępnienia.
     Udostępnianie akt poza resort spraw wewnętrznych i administracji dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osób przez niego upoważnionych.
Archwium zakładowe KM PSP Tarnobrzeg prowadzi - kpt. mgr Elżbieta Rawska.