Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania wynikające z postanowień art. 13 ust. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r.)
Do zadań Komendanta Miejskiego PSP należy:

1) kierowanie Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
2) organizowanie jednostek ratowniczo – gaśniczych,
3) organizowanie na terenie miasta i powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, na obszarze miasta i powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
6) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8) opracowywanie planów ratowniczych dla obszaru miasta i powiatu,
9) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
10) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
11) wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
12) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
13) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
14) współdziałanie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu przy pomocy Komendy Miejskiej realizuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Miasta Tarnobrzeg i Powiatu Tarnobrzeskiego, a w szczególności:

1) jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
2) w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:
a) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
b) wstrzymania robót (prac), zakazania użytkowania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,
3) przynajmniej raz w roku lub na każde polecenie prezydenta i starosty, składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu,
4) wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,
5) współpracuje z zarządem miasta w zakresie wykonania budżetu miasta przeznaczanego na ochronę przeciwpożarową,
6) przedkłada prezydentowi i staroście do zatwierdzenia programy działania komendy miejskiej,
7) przedstawia radzie miasta i powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,
8) zajmuje stanowisko w sprawie przekazania do użytku obiektów budowlanych,
9) uzgadnia plany operacyjno – ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,
10) przeprowadza kontrole na zlecenie prezydenta i starosty,
11) uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,
12) opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.