Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

Szukaj w tym dziale:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji  zespolonej.

Organizację Komendy Miejskiej określa Regulamin Organizacyjny KM PSP w Tarnobrzegu zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwoej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
Aktami prawnymi normujące działalność KM  PSP w Tarnobrzegu są:
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z 2002 r.z późn. zmianami),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 667 z 2006 r. z póżń. zmianami)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. Nr 143 poz. 1037 z 2006r.)