Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:


DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię / jednostka ............................................................................  
Adres: .........................................................................................................
Nr telefonu: ......................................  

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORAMCJI:*
dostęp do przeglądania informacji w Komendzie
kserokopia
pliki komputerowe
RODZAJ NOŚNIKA:
dyskietka 3,5
CD-ROM 
 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: ........................................................

Przesłanie informacji pocztą pod adres**..........................................................................  
      ...........................................................................

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

..................................................... ........................................................

                         (miejscowość, data podpis wnioskodawcy)

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

**wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

 

Komenda Miejska  zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.