Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:

Zasady dostępu do informacji publicznej  

Prawo do uzyskania informacji publicznej przysługuje każdemu.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

· uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

· wglądu do dokumentów urzędowych,

· niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Formy udostępniania informacji:

· udostępnianie na wniosek,

· udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

· wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Komendy.

Udostępnianie informacji na wniosek:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli jest to niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
W Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały uwzględnione informacje niejawne występujące w Komendzie Miejskiej zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową, które zostały oznaczone klauzulą tajności „poufne” lub „zastrzeżone” na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U Nr 11, poz. 95 z póź. zm.).

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie tajemnicy służbowej, państwowej, lub innych tajemnic prawnie chronionych.